Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een beëindigingsovereenkomst

30 jan. 2024 | Arbeidsrecht

Naast ontbinding en opzegging kunnen werkgever en werknemer ook afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Het is wel zaak dat de juiste afspraken worden gemaakt en dat deze afspraken schriftelijk worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, in de praktijk veelal aangehaald als vaststellingsovereenkomst. Gebeurt dat niet, dan kan het zijn dat de afspraken ongeldig zijn of dat geen WW-uitkering wordt verstrekt.

Een voordeel van het maken van afspraken is dat niet op het scherpst van de snede over de reden van de beëindiging geprocedeerd hoeft te worden, waarin partijen elkaar allerhande onaangename verwijten maken. Dat is doorgaans weinig constructief, zeker wanneer partijen het erover eens zijn dat voortzetting van het dienstverband niet langer mogelijk is. Daarmee is immers de eerste hobbel al genomen en kunnen afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Onderhandelingen gaan veelal over geld

Het eens zijn over de beëindiging als zodanig wil niet zeggen dat alles dan ook direct in kannen en kruiken is. De onderhandelingen over de voorwaarden kunnen er evenzogoed nog stevig aan toe gaan. Het gaat immers niet alleen om praktische afspraken over het inleveren van de eigendommen van werkgever en de geldigheid van relatie- en non-concurrentiebedingen, maar ook -en misschien wel vooral- over geld. Naast doorbetaling van het loon en de afrekening van het vakantiegeld, de niet opgenomen vakantiedagen, de dertiende maand, bonussen enzovoort, zal ook gesproken worden over de aan of door de werknemer te betalen vergoedingen, zoals de beëindigingsvergoeding, de vergoeding voor outplacement en de vergoeding studiekosten.

Wanneer partijen tot overeenstemming zijn gekomen, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in de beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst). De beëindigingsovereenkomst is opgenomen in de wet. In de wet is bepaald dat een beëindigingsovereenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd. Zonder schriftelijke overeenkomst geen geldige beëindiging.

Bedenktermijn vastleggen

In de wet is ook bepaald dat de werknemer het recht heeft om binnen veertien dagen na de totstandkoming daarvan de beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen door een schriftelijke aan de werkgever gerichte verklaring te ontbinden. De werkgever dient de werknemer over dit recht te informeren. Het is daarom aan te raden in de vaststellingsovereenkomst vast te leggen dat de werknemer een bedenktermijn heeft. Gebeurt dit niet, dan wordt de bedenktermijn verlengd tot drie weken.

Beëindigingsvergoeding

Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding. Dat wil echter niet zeggen dat er niets betaald hoeft te worden. Het ligt voor de hand dat de medewerking van de werknemer mede afhankelijk is van de door de werkgever te betalen vergoeding. Partijen zijn vrij over de hoogte daarvan te onderhandelen. Het zal u niet verbazen dat in de onderhandelingen vaak de transitievergoeding als uitgangspunt wordt genomen, die al naar gelang de redenen van het ontslag, met een factor zal worden verhoogd of verlaagd.

WW-veilig ontslag

De beslissing om al dan niet een uitkering toe te kennen is niet aan partijen. Daarover beslist het UWV. Wanneer na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet worden teruggevallen op een WW-uitkering is het verstandig te handelen conform de daaraan te stellen eisen. Onder meer geldt dat het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst uit dient te gaan van de werkgever, dat de werknemer van het ontslag geen verwijt kan worden gemaakt en dat werknemer niet arbeidsongeschikt is. Het is verstandig om ook deze voorwaarden in de beëindigingsovereenkomst vast te leggen.

Er komt het nodige kijken bij een beëindigingsovereenkomst en mede ook vanwege de emoties die met een ontslag samenhangen, is het verstandig juridische ondersteuning in te roepen, of u nu werkgever bent of werknemer. Een advocaat is thuis in de materie en kan inzicht verschaffen in de (on)redelijkheid van bepaalde voorstellen. Mocht u met de noodzaak van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden geconfronteerd, dan bent u van harte uitgenodigd contact met mij op te nemen voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Ik denk graag met u mee.

Overleg met een van onze advocaten

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie belt u dan naar naar

06 22 52 21 70

Recente berichten