Privacystatement

1. AVG

Kuizenga Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt zorg voor de zorgvuldige en vertrouwelijke verwerking daarvan. Bij de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen Is Kuizenga Advocatuur gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Betrokkenen zijn de natuurlijke personen van wie Kuizenga Advocatuur persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over een betrokkene en op basis waarvan die betrokkene kan worden geïdentificeerd.

2. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Kuizenga Advocatuur is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

3. BETROKKENE

Het privacy statement is van toepassing op alle personen van wie Kuizenga Advocatuur persoonsgegevens verwerkt, waaronder in ieder geval begrepen cliënten, potentiële cliënten, websitebezoekers en ontvangers van nieuwsbrieven of andere (digitale) berichtgeving.

Het privacy statement is niet van toepassing op personen van wie Kuizenga Advocatuur persoonsgegevens verwerkt omdat zij aandeelhouder, vennoot, werknemer, uitzendkracht, inleenkracht, student-stagiair of sollicitant zijn.

4. WELKE GEGEVENS

Kuizenga Advocatuur verwerkt de persoonsgegevens die direct of indirect aan haar zijn verstrekt. Kuizenga Advocatuur verwerkt met betrekking tot de in sub 5 omschreven doelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens die de betrokkene aan Kuizenga Advocatuur verstrekt. Dit betreffen onder meer persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van de zaak van de betrokkene;
 • persoonsgegevens verkregen door technologieën. Dit betreffen onder meer het IP-nummer van de betrokkene en informatie over het gebruik van de website door de betrokkene;
 • persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen. Dit betreffen onder meer gegevens uit het Kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

5. WELKE DOELEN

De persoonsgegevens van de betrokkene kunnen door Kuizenga Advocatuur onder meer voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen. Dit betreft onder meer de verplichting die Kuizenga Advocatuur op grond van de WWFT kan hebben om een kopie van het identiteitsbewijs van een opdrachtgever of betrokkene op te slaan;
 • het opnemen en het onderhouden van contact met de betrokkene. Kuizenga Advocatuur houdt een klantenbestand bij dat onder meer wordt gebruikt voor het toezenden van (digitale) nieuwsberichten en uitnodigingen;
 • het analyseren en verbeteren van de dienstverlening van Kuizenga Advocatuur;
 • het verbeteren en beveiligen van de website www.kuizenga.nl.

6. WELKE GRONDEN

Kuizenga Advocatuur verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende gronden:

 • de betrokkene heeft Kuizenga Advocatuur toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene. De betrokkene heeft altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken door daarvan mededeling te doen bij de in sub 2 genoemde verwerkingsverantwoordelijke;
 • de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van of in de aanloop naar een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten;
 • Kuizenga Advocatuur heeft een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken;
 • Kuizenga Advocatuur heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens.

7. VERWERKER

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Kuizenga Advocatuur een derde verwerker inschakelen. Kuizenga Advocatuur zal met deze derde verwerker een verwerkersovereenkomst sluiten die voldoet aan de voorwaarden die de AVG daaraan stelt.

8. ONTVANGERS

Persoonsgegevens kunnen binnen Kuizenga Advocatuur worden gedeeld. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten of op grond van een wettelijke verplichting.

9. ONTVANGERS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Voor het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten kan het noodzakelijk zijn dat persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Economische Ruimte worden verstrekt. Daarbij zullen persoonsgegeven slechts aan derden buiten de Europese Economische Ruimte worden verstrekt, indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

10. BEWAARTERMIJNEN

De persoonsgegevens van betrokkenen zullen door Kuizenga Advocatuur niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de in sub 5 genoemde doeleinden.

11. RECHTEN BETROKKENEN

De betrokkene kan met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens verschillende rechten uitoefenen. Zo heeft de betrokkene het recht op inzage, overdraagbaarheid, rectificatie of verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens. Tevens kan de betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, of de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens beperken. Voor een beroep op voornoemde rechten kan de betrokkene contact opnemen met de in sub 2 genoemde verwerkingsverantwoordelijke.

In het geval dat persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of dat de verwerking ervan is beperkt, stelt de in sub 2 genoemde verwerkingsverantwoordelijke de ontvangers van de persoonsgegevens daarvan op de hoogte.

12. KLACHTEN

In geval van een klacht over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Kuizenga Advocatuur. Indien naar aanleiding daarvan niet tot een oplossing wordt gekomen, kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. WIJZIGINGEN

Dit privacy statement kan door Kuizenga Advocatuur worden gewijzigd. Betrokkenen kunnen van wijzigingen op de hoogte blijven, door het privacy statement op de website van Kuizenga Advocatuur te raadplegen.