Inning van geldvorderingen

22 jan. 2024 | Civielrecht

Wanbetaling? Ook voor de inning van openstaande facturen kunt u bij Kuizenga Advocatuur terecht.

In de regel kom ik als advocaat in beeld wanneer uw eigen herinneringen en sommaties zonder effect blijven. Wanneer u mij vraagt op te treden, dan zal ik de debiteur eerst schriftelijk laten weten dat u ervoor hebt gekozen een procedure aanhangig te maken, tenzij alsnog goede afspraken kunnen worden gemaakt over de betaling van de openstaande facturen. Blijft een (genoegzame) reactie uit, dan zal een procedure aanhangig worden gemaakt, waarin de buitengerechtelijke incassokosten, de wettelijke rente en de proceskosten worden gevorderd.

Voorafgaand aan de procedure bespreken we de noodzaak om beslag te leggen en welke procedure het moet zijn. Te denken valt aan een kort geding, een bodemprocedure of een faillissementsverzoek. Ingeval van achterstallige huur kan naast betaling ook ontruiming worden gevorderd.

Verloop van de procedure

Hoe de procedure verloopt is afhankelijk van de reactie van de debiteur. Wordt er geen verweer gevoerd, dan zal de rechter, tenzij de vordering onrechtmatig of ongegrond is, een toewijzend vonnis wijzen. Wanneer de debiteur inhoudelijk verweer voert, dan zal de rechter een mondelinge behandeling bepalen, of ons in de gelegenheid stellen schriftelijk op het verweer te reageren. Op deze reactie mag de debiteur een laatste keer reageren, waarna vonnis wordt gewezen. Komt het tot een mondelinge behandeling, dan wordt tijdens een zogeheten comparitie van partijen ingegaan op de standpunten en zal de rechter een poging ondernemen tot een minnelijke regeling te komen. Lukt dat niet, dan wordt een vonnis gewezen.

De kosten

De kosten van een incassoprocedure zullen zoveel mogelijk op de debiteur worden verhaald. Naast mijn kosten dient u rekening te houden met de kosten van de deurwaarder en het griffierecht dat de rechtbank in rekening brengt. Wanneer de vordering onder € 25.000,00 blijft en u bij de kantonrechter terecht kunt, varieert het griffierecht tussen € 87,00 en € 1.409,00, afhankelijk of u als particulier of rechtspersoon procedeert. Wanneer de zaak bij de rechtbank aanhangig moet worden gemaakt, variëren de kosten tussen € 320,00 en € 9.825,00 voor een rechtspersoon met een vordering van meer dan een miljoen euro.

Niet willen versus niet kunnen betalen

Niet willen betalen is wezenlijk iets anders dan niet kunnen betalen. Het is belangrijk dat onderscheid te herkennen. Is het een kwestie van niet willen dan is kordaat optreden noodzakelijk, niet alleen om betaling te verkrijgen, maar ook om de reden van de weigering te vernemen, zodat u daarop kunt anticiperen. Niet kunnen betalen is vaak een kwestie van afspraken maken en eventueel zekerheid verlangen, bijvoorbeeld door het vestigen van pandrechten op vorderingen of roerende zaken. Met de juiste aanpak is betaling verkrijgen doorgaans een kwestie van tijd (en geduld).

Graag bespreek ik de mogelijkheden met u in een persoonlijk gesprek. Of het nu gaat om een eenmalige incassoprocedure is of debiteurenbeheer in bredere zin, in alle gevallen bent u van harte uitgenodigd contact met mij op te nemen voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Ik ga graag met u in overleg over de werkzaamheden en de kosten daarvan.